• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 103 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/6
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งความประสงค์ขอคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด : ด่วนที่สุด
  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ขึ้นไปและไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน มีความประสงค์ขอคอมพิวเตอร์ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/7
  ลว.  05 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งแบบสอบถามความต้องการพัฒนาการใช้สื่อ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอนของครู
  รายละเอียด : ตอบแบบสอบถามกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 111 โรงเรียนที่ ศธ  04116/8
  ลว.  06 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มอบเกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60
  รายละเอียด : เกียรติบัตรอยู่ในช่องหนังสือนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 125 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/11
  ลว.  10 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ
  รายละเอียด : สพฐ. แจ้งข้าราชการครู ร่วมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ (รายชื่อดังแนบ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/13
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๔Empowering Human Capital Through Online Learning Technologe
  รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และข้าราชการในสังกัดของท่าน เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติดังกล่าว โดยให้ส่งชื่อภายในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ สามารถส่งแบบตอบรับมาที่โทรสารหมายเลข ๐๒ ๓๕๔ ๕๔๗๖ หรือดีเมล์ patchara@thaicyberu.go.th รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 141 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/18
  ลว.  11 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ
  รายละเอียด : ขอเชิญข้าราชการครู (รายชื่อดังแนบ) ร่วมกิจกรรมวันประกาศ 14 มกราคม 2554
  ตามกำหนดการดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/26
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมชี้แจงโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/27
  ลว.  17 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมชี้แจงโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/30
  ลว.  18 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด :  ตามที่ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 แจ้งให้โรงเรียนของท่านซึ่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ส่งยืนยันข้อมูล พร้อมเอกสารการทำประชาคมหรือบันทึกการประชุมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาและสนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล ส่งภายในวันที่ 21 ธ.ค.2553 นั้น
  บัดนี้ สพป.มส. 2 ยังไม่ได้รับเอกสารการทำประชาคมหรือบันทึกการประชุมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนของท่าน
  เนื่องจากจะต้องนำส่งเอกสารดังกล่าวให้ สพฐ.โดยด่วน จึงขอให้ทางโรงเรียนจัดส่งให้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.มส.2 โดยเร็ว เพราะเลยกำหนดเวลาส่งมากแล้ว
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 135 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/36
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  และให้รับ username และ password ได้ในช่องหนังสือ หรือโทรสอบถาม ที่ 053-681329-15
  ,086-1827306,084-8105067 ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/47
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/48
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/49
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดงใหม่ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/50
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดูลาเปอร ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/51
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/52
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/53
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าแก่ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/54
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/55
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านฟักทอง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/56
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/57
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/58
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่งะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/59
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/60
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/61
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/62
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/63
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/64
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปาง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/65
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/66
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/67
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/68
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/69
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่และ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/70
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/71
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/72
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/73
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกอกหลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/74
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/75
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกะริคี ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/76
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/78
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/79
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/80
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/81
  ลว.  21 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/82
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการนำร่องด้าน ICT
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจการอบรมโครงการนำร่องด้าน ICT โดยสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.tcrmu.com/course-e-books หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเดือนเพ็ญ ภานุรักษ์ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๗๒-๑๙๑๙ มือถือ ๐๘-๑๓๖๙-๗๓๒๑ หรือ ๐๘-๖๖๔๖-๔๖๔๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/84
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/85
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/86
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/87
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านส้มป่อย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/89
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสาม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/90
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/91
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/92
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/93
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/94
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/95
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/96
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/97
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/98
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าหมาก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/99
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/100
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/101
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านพะมอลอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/102
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/103
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/104
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เกาะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/105
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ขีด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/106
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/107
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/108
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่นาจาง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/109
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/110
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/111
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/112
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะแมง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/113
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/114
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/115
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/116
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/117
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หาร ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/118
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ฮุ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/119
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/120
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/121
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/122
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสบหาร ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/123
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านหัวลา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/124
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านเสาหิน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/125
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (ตามหนังสือสั่งการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ ศธ 04116/119 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554) และขอแก้ไข เวปไซด์เป็น
  http://academic.obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20-25 มกราคม 2554
  สิ่งที่ส่งมาด้วย เป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/126
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านหนองม่วน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/127
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยงู ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/128
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/129
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/130
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/131
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/132
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/133
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/135
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/136
  ลว.  24 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/138
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกลอเซโล ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/139
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกอมูเดอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/140
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านเครอะบอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/141
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/142
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/143
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/144
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอยงาม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/145
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านทิยาเพอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/146
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จ้าง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/147
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จ้าง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password
   [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/148
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จ้าง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/149
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านทีฮือลือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/150
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/151
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านบุญเลอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/152
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/153
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/154
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านขุนวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/155
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/156
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดงกู่ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/157
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/158
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/159
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/160
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/161
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/163
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/164
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านช่างหม้อ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/165
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/166
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หาด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/167
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านเด่น ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/168
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ออก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/169
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/170
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/171
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/172
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/173
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/174
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/175
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/176
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/177
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสันติสุข ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/178
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านนาดอย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/179
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/180
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด :  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/181
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/182
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/183
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/184
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/185
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/186
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/187
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยวอก ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/188
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/189
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้อม ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/190
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/191
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/192
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/193
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านอมพาย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/194
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/195
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/196
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/197
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/198
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/199
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/200
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/201
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/202
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านผาเยอ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/203
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/204
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองแป ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/205
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/206
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กะไน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/207
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/208
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : ส
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/209
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : ส
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/210
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จ้าง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/211
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/212
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แพ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/213
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/214
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/215
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/216
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/217
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/218
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/219
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/220
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลามา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/221
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/223
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/224
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านเวฬุวัน ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/225
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/227
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านสบเมย ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/228
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/229
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/230
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/231
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/232
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/233
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/234
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554 ตามหนังสือสั่งการของสพป.มส.2 ที่ศธ 04116/119 ลว ที่12 ม.ค. 2554 และขอแก้ไข เวปไซต์เป็น http: // academic .obec.go.th/textbooksurvey โดยกรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ม.ค. 2554 สิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น username และ password


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 138 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/235
  ลว.  25 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแจ้งการกรอกแบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอแจ้งการกรอกแบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติมว่าได้ขยายเวลาการกรอกแบบสำรวจไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2554 หากโรงเรียนใดไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว สพฐ.จะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ค่ะ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  25 มกราคม 2554
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/236
  ลว.  26 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกล่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อเนื่อง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/237
  ลว.  26 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
  รายละเอียด : หนังสือนำส่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/240
  ลว.  26 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตภูมิภาค ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/242
  ลว.  27 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ติดตามงบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณ(งบลงทุน)โครงการขณะดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของส่วนราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
   -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/244
  ลว.  28 มกราคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแจ้งการกรอกสำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554
  รายละเอียด : เนื่องจากระบบการสำรวจความต้องการหนังสือเรียนปี 2554 สพฐ.แจ้งว่าให้กรอกภายในวันนี้วันสุดท้ายเพราะวันนี้สพฐ. จะปิดระบบแล้วค่ะ ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้เสร็จด้วยนะค่ะ
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/251
  ลว.  02 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ทีมเยาวชนส่งข้อเสนอโครงการฯ และแบบแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทีมเยาวชน ไปยังสถาบันพระปกเหล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/252
  ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้ประสานงานมูลนิธิสามสาระ 081-9504026 เรื่องการติดต่อตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้โรงเรียน ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2554
  1. โรงเรียนบ้านกลอเซโล 2. โรงเรียนบ้านกอมูเดอร์ 3. โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 4. โรงเรียนบ้านบุญเลอ และโรงเรียนที่จะไปซ่อมแซมแผงโซล่าเซลล์ให้ คือ 1. โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 2. โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 3 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/255
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ขีด ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT กิจกรรมที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/256
  ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT กิจกรรมที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 1)
  รายละเอียด : มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ศน. สมคิด ศรีธร 080-1225455

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/264
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมปฏิบัติการโครงการเทคโนโลสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT)กิจกรรมที่ 1 การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น รุ่นที่ 1
  รายละเอียด : รับสมัคร รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน เท่านั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 122 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/266
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลคุรุภัณฑ์ (M-OBEC) ปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด :  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ปีงบประมาณ 2553 โดยดำเนินการ
  ดังนี้
  1. ปรับปรุงข้อมูลคุรุภัณฑ์ บน Website กลุ่มสารสนเทศ DATA CENTER 2010
  2. ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โดยกรอกข้อมูลลงตารางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นำส่งสำนักงานเขต
  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงขอให้โรงเรียน
  ดำเนินการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องและสมบรูณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมานั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการวางแผนและบริหารงบประมาณ งบลงทุนต่อไป


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 127 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/273
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลคุรุภัณฑ์ (M-OBEC) ปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ปีงบประมาณ 2553 โดยดำเนินการ
  ดังนี้
  1. ปรับปรุงข้อมูลคุรุภัณฑ์ บน Website กลุ่มสารสนเทศ DATA CENTER 2010
  2. ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โดยกรอกข้อมูลลงตารางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นำส่งสำนักงานเขต
  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงขอให้โรงเรียน
  ดำเนินการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องและสมบรูณ์ เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมานั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการวางแผนและ บริหารงบประมาณ งบลงทุนต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/274
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแก้ไข เวปไซด์รายงานข้อมูลคุรุภัณฑ์ M-OBEC ค่ะ
  รายละเอียด : ขอแก้ไข เวปไซด์รายงานข้อมูลคุรุภัณฑ์ M-OBEC ค่ะ
  เป็น http://202.143.174.18/obec53_2/index


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/282
  ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
  เรื่อง : การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
  รายละเอียด : คำสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จะนำส่งให้อีกครั้งนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/283
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/297
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม ,
  เรื่อง : แจ้งการส่งรายชื่อครูคุมสอบ
  รายละเอียด : รบกวนโรงเรียนส่งรายนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคำตอบภาคปฎิบัติ ป.3 และป.6

  มาใหม่นะค่ะเพราะเปิดไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/299
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
  รายละเอียด : ให้ประธานศูนย์แจ้งโรงเรียนเครือข่ายทราบทุกโรงเรียนในเครือข่าย ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/301
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 NT, LAS
   [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/305
  ลว.  15 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/307
  ลว.  16 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ,
  เรื่อง : ประมาณการค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/313
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รายละเอียด : ขอให้บุคลากรของโรงเรียนที่จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอกแบบสำรวจข้อมูลให้ครบถ้วนและจัดส่งตามรายละเอียดในหนังสือที่ได้แนบมาให้ด้วยตนเอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิวิตา โพธิตา
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/314
  ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งแบบสอบถามการติดตามผลการดำเนินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
  รายละเอียด : ขอความกรุณาส่งมาทาง E-mail หรือ ระบบ e-office หรือยื่นด้วยตนเอง ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
  ติดต่อสอบถาม นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ โทร.0801225455 E-mail : somkid171@gmail.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/323
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ,
  เรื่อง : การจัดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีเมืองสามหมอก ครั้งที่ 10
  รายละเอียด : แจ้งฝ่ายสถานที่ปฏิบัติงานวันที่ 24 และ 28 ก.พ. 2554 ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/324
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ส่งแบบโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนส่งแบบคำขอโรงเรียนดีประจำตำบลถึงกลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/325
  ลว.  23 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งเฉลยและเกณฑ์ ป.3
  รายละเอียด : เป็นไฟล์ Zip แตกไฟล์ก่อนถึงจะเปิดหนังสือได้ค่ะ คลิ๊กขวาแล้ว Extract files

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/326
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุเคราะห์กรอกข้อมูลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขออนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
  ผ่านระบบ e-Mes ที่ http://210.1.20.54 และรายงานให้กล่มบริหารงานบุคคล
  ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 41 โรงเรียนที่ ศธ  04116/329
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 127 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/330
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/331
  ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อนุญาตบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาชีวิตครู
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาชีวิตครู 2-4 มีนาคม 2554 ณ
  โรงแรมอโมร่า จ.เชียงใหม่
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 43 โรงเรียนที่ ศธ  04116/339
  ลว.  01 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/344
  ลว.  02 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
   -> 44 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/345
  ลว.  02 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา และการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  เรียน ผู้อำนวยการโรเรียน
  ด้วย สพฐได้พิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2554 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคมา 2554 ก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โรงเรียนสามารถเปิดดูได้จากเว็ปไซด์ www.mhs2.go.th กลุ่มนโยบายและแผน หรือ e-office  กลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 45 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/346
  ลว.  02 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : เพิ่มเติม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนสำหรับสถานศึกษา
  รายละเอียด : เรื่อง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  เรียน ผู้อำนวยการโรเรียน
  ด้วย สพฐได้พิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2554 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคมา 2554 ก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โรงเรียนสามารถเปิดดูได้จากเว็ปไซด์ www.mhs2.go.th กลุ่มนโยบายและแผน หรือ e-office

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/350
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งเพิ่มเติม การส่งกระดาษคำตอบปรนัยและตรวจอัตนัย ป.6
  รายละเอียด : ตามที่ ได้ส่งเฉลยและเกณฑ์การตรวจอัตนัย (NT ป.6 ) ไปแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายฯ ตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัย (การเขียนคล่อง และคิดแก้โจทย์ปัญหา) เท่านั้น ในส่วนกระดาษคำตอบปรนัย(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ ส่ง สพป.มส.2 หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ภายในวันที่ 3-4 มีนาคม 2554

  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/351
  ลว.  03 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : ขอไฟล์รุปภาพการดำเนินงานรร.ล่องแพ
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา

  ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ต้องการข้อมูลของทางโรงเรียนท่านคือ รูปภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนล่องแพวิทยาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และขอให้ท่านช่วยส่งมาทางE- mail : mhs2_plan@hotmail.com โดยด่วน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

  กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/358
  ลว.  08 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติ "29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/363
  ลว.  09 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04116/364
  ลว.  09 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : การประชุมโครงการประเมินผู้เรียนตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : ขอเชิญท่าน ผอ.และครูประจำชั้น ม.3 จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประเมินฯ ในวันจันทร์ ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/365
  ลว.  09 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ติดตามกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/366
  ลว.  10 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การดำเนินโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
  รายละเอียด : ส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการมายังกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/377
  ลว.  11 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขอให้ทางโรงเรียนรายงานการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาตามแบบรายงานที่แนบ พร้อมสรุปรูปภาพกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็นอย่างช้า เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04116/378
  ลว.  11 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
  รายละเอียด : ขอเชิญครูที่มีรายชื่อตามแนบและครูที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวตอง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/384
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/385
  ลว.  14 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT ) หลักสูตรที่ 2 เรื่องการใช้งานโปรแกรมจัดทำเอกสาร (MS-word 2007)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/386
  ลว.  15 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training ผ่านระบบ GURU Online
  รายละเอียด : เชิญข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโดยระบบ E- Training ผ่านระบบ GURU Online ประชุมในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/387
  ลว.  15 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training ผ่านระบบ GURU Online (หนังสือนำ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/423
  ลว.  24 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งผลสอบ O-NET ป.6
  รายละเอียด :  เรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่งผลการสอบเป็น ไฟล์ ZIP ให้ ขอให้ทางโรงเรียนได้แตกไฟล์ก่อนโดยการคลิ๊กขวาแล้ว Extract Files... ก็จะเป็น Foder ไฟล์ ผลการสอบ O-NET


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/424
  ลว.  24 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : ส่งผลสอบ O-NET ม.3
  รายละเอียด :  เรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่งผลการสอบเป็น ไฟล์ ZIP ให้ ขอให้ทางโรงเรียนได้ Save และแตกไฟล์ก่อนโดยการคลิ๊กขวาแล้ว Extract Files... ก็จะเป็น Foder ไฟล์ ผลการสอบ O-NET


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/425
  ลว.  24 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานดครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยะรรมและจรรยาบรรณครู
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดดอยเกิ้ง ให้โรงเรียนส่งใบตอบรับภายในวันที่ 12 เมษายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/426
  ลว.  25 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2554 เขตพื้นที่ละ 3 คน เพื่อประกาศเกียรตุคุณเป็นครูภาษาไทย สมัครได้ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/427
  ลว.  25 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554
  รายละเอียด : คุรุสภากำหนดคัดเลือกครูดีเด่น 10 คน เพื่อรับรางวัลงานวันครู 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/436
  ลว.  29 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สำนักงานคุรุสภา ดำเนินการยกย่องเฃิดชูและประกาศเกียรติคุณผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  เพื่อรับรางวัลคุรสภา
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 24 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/445
  ลว.  31 มีนาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 35 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/450
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : มีไฟล์ให้โหลดต่อนะค่ะ มีทั้งหมด 6 ไฟล์ค่ะ
  กลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/451
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถาน ศึกษาและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : ไฟล์ต่อค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/454
  ลว.  04 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปาง ,
  เรื่อง : การจัดค่ายพัฒนา “เยาวชนนักประดิษฐ์”
  รายละเอียด : ขอเชิญครูที่ปรึกษาและนักเรียนตามรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เดินทางไปเข้าค่ายระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยเบิกค่าพาหนะตามมาตรการประหยัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สถานที่จัดค่ายและสามารถดูรายละเอียดใน Website : www.inno.obec.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/455
  ลว.  04 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งไฟล์แบบรายงานการประเมินมาตราฐานภายในและแนวทางซาร์
  รายละเอียด : เอกสารที่ส่งเป็นไฟล์ ZIP . SAVE ไฟล์ก่อนแล้ว คลิ๊กขวา Extract file ก็จะเป็น Foder Sar ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 100 โรงเรียนที่ ศธ  04116/471
  ลว.  12 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตาม ควบคุมและกำกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/472
  ลว.  12 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : ส่งตารางการประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/473
  ลว.  12 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : ส่งหนังสือ(ร่าง)และตารางการประชุมปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04116/474
  ลว.  18 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุม
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เชิญคณะกรรมการ(รายชื่อดังแนบ) ประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2554
  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/480
  ลว.  20 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ส่งแผนงานเพื่อเข้าร่วมรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้ส่งแผนงานเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ประจำปี 2554 ทั้งนี้โรงเรียนสามารถส่งแผนงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 97 โรงเรียนที่ ศธ  04116/481
  ลว.  20 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เปลี่ยนแปลงร่างกำหนดการ แรตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวขชาชีวะ
  รายละเอียด :  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ได้แจ้งกำหนดการตรวจราชการและ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันที่ 22 เมษายน 2554 นั้น
  บัดนี้ ได้รับการประสานจากศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปลี่ยนแปลงร่างกำหนดการเดิมจาก วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็น วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลาตามร่างกำหนดการที่แนบมานี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/482
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยใช้ระบบ e-Training
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดสอบ GURU Online ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23, 24 เมษายน 2554
  ณ ศูนย์สอบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 93 โรงเรียนที่ ศธ  04116/485
  ลว.  21 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จึงได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางสนับสนุนโครงการฯ” ได้เพิ่มเติมที่ www.QLF.or.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 90 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/486
  ลว.  22 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมหลักฐานภาพถ่าย โดยจัดทำข้อมูลเป็นเอกสาร และ File ข้อมูล ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/487
  ลว.  22 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ,
  เรื่อง : การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมหลักฐานภาพถ่าย โดยจัดทำข้อมูลเป็นเอกสาร และ File ข้อมูล ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ค่ะ
  ส่งเมลล์มาที่ Mali_9128@hotmail.com
  ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 67 โรงเรียนที่ ศธ  04116/495
  ลว.  25 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 62 โรงเรียนที่ ศธ  04116/497
  ลว.  25 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : ให้ทางโรงเรียนมารับคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1เมษา54) ได้ที่งานบำเหน็จ
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิวิตา โพธิตา
   -> 55 โรงเรียนที่ ศธ  04116/499
  ลว.  26 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ “ศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน(ชมรมซื่อตรง)”
  รายละเอียด : ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้โรงเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าว ส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกและเสนอผลงานส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่สถาบันพระปกเกล้า ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/500
  ลว.  27 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป ,
  เรื่อง : เชิญประชุมสัมมนาการอ่านและกลวิธีการอ่าน การฝึกปฏิบัติการสอนอ่านภาษาไทยแบบเข้มและหมอภาษาเพื่อพัฒนาภาษาไทย สำหรับผู้สอนชั้นประถมปีที่ 1 - 2
  รายละเอียด : ขอเชิญครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาที่ 1 หรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาการอ่านและกลวิธีการอ่านภาษาไทยแบบเข้มและหมอภาษาเพื่อพัฒนาภาษาไทย สำหรับผู้สอนชั้นประถมปีที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมคืนที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 38 โรงเรียนที่ ศธ  04116/501
  ลว.  27 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง(C.A.T.C)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในสังกัดที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมฯ ค่าสมัครในการฝึกอบรมฯ จำนวนเงิน 2,800 บาท ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.มส.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนสยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ดขต 2 โทร.0817644439,0801216121

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/502
  ลว.  27 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ,
  เรื่อง : การขยายเวลาเปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
  รายละเอียด : ขอให้รร.ที่สนใจสามารถดาว์โหลดเอกสาร"แนวทางสนับสนุนโครงการฯ" ได้ที่ WWW.QLF.or.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 37 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/503
  ลว.  27 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง(C.A.T.C)
  รายละเอียด : ขอยกเลิกส่งหนังสือที่ศธ 04116/1857 วันที่ 27 เม.ย. 54 เนื่องจากไม่ได้ทำpdf.จึงขอส่งหนังสือใหม่อีกครั้งขอประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรในสังกัดที่สนในสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ค่าสมัครในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 2,800 บาท ขอรับใบสมัครที่กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.มส.2 สอบถามราทยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชัย มั่นชา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โทร 0817644439,0801216121

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/504
  ลว.  28 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น
  รายละเอียด : ขอให้รร.ที่เป็นสมาชิกโครงการTO BE NUMBER ONE ร่วมรณรงค์"TO BE NUMBER ONE 1 คน 10 บาท ภายใน 1 เดือน ร่วมบริจาคช่วยชาวอาทิตย์อุทัยให้มีกำลังใจเข้มแข็ง" สอบถามเพิ่มเติม สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน โทร 022811955 ในวันและเวลาราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/513
  ลว.  04 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและผู้บริหารที่จะขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ส่งรายชื่อตามแบบให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2554 อ.อำภา 086-1895933

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/515
  ลว.  04 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : แบบสำรวจข้อมูลการขยายชั้นเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียน
  ด้วยสพป.มส. เขต.2 ของส่งแบบสำรวจข้อมูลการขยายชั้นเรียนให้กับโรงเรียนช่วยกรอกข้อมูลส่งกลับมายังกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 6 พ.ค. 2554 ซื่อเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนที่สุด สพฐ ให้เขตรายงาน ขออภัยหนังนำส่งโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากท่านผอ.สพป.มส.2 ยังไม่ได้ลงนาม แล้วหนังสือจะตามมาทีหลัง ตามหนังสือที่ ศธ 04116/1931 ลงวันที่ 4 พ.ค.2554


  กลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/516
  ลว.  05 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ขยายชั้นเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการขยายชั้นเรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยด่วน ส่งอย่างช้า วันที่ 6 พ.ค. 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการรายงานข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื่นฐานต่อไป

  กลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/518
  ลว.  06 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานและเสวนาหาปัญหาทางคณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/520
  ลว.  06 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : การอบรมครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
  รายละเอียด : แจ้งข้าราชการครู Master Teacher กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โลกดาราศาสตร์
  และ คอมพิวเตอร์กลุ่มกลาง เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554
  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/531
  ลว.  11 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามและส่งกลับแบบสอบถาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/532
  ลว.  11 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามและส่งกลับแบบสอบถาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/539
  ลว.  12 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6
  รายละเอียด : แจ้งเพิ่มเติม
  1.ผลการสอบ O-NET,NT จะบันทึกลงแผ่น CD มอบให้โรงเรียนภายในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้
  2.ผลการสอบ LAS อยู่ระหว่างประมวลผลและรอผลการประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ แล้วจะรีบรายงานให้โรงเรียนต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/542
  ลว.  12 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กระทรวงกลาโหมแจ้งการยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
  รายละเอียด : กระทรวงกลาโหม แจ้งระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิวิตา โพธิตา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/549
  ลว.  19 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและครูที่สนใจโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” โดยสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โทรศัพท์.๐๒๒๘๘๕๗๑๕-๖ โทรสาร.๐๒๒๘๐๐๘๓๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/558
  ลว.  20 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
  รายละเอียด : หากโรงเรียนสนใจให้กรอกแบบคำขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยส่งไปที่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ปปช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยถือวันประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัยติดต่อ ศน.นพเก้า ตุลานนท์ โทร.0833197741

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/559
  ลว.  21 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การคัดเลือกครูดี ครูเก่ง Master Tracher ให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  รายละเอียด : สพฐ.ให้ทุนครูภาษาอังกฤษ เรียนต่อระดับ ป.โท ภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/560
  ลว.  21 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ฯ
  รายละเอียด : สพฐ.แจ้งกำหนดการจัดทำผลงานและหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผู้มีผลงานดีเด่น ฯ
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/565
  ลว.  23 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการประกวดได้จากเว็บไซต์ www.dowebd.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โทรศัพท์.๐๒๒๘๘๕๗๑๕-๖ โทรสาร.๐๒๒๘๐๐๘๓๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/566
  ลว.  23 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนและครูที่สนใจโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.krutubechannel.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โทรศัพท์.๐๒๒๘๘๕๗๑๕-๖ โทรสาร.๐๒๒๘๐๐๘๓๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/567
  ลว.  23 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฎ IT Fair ครั้งที่ ๖”
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมชมนิทรรศการ และการอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฎ IT Fair ครั้งที่ ๖” โดยสามารถรับทราบกิจกรรมภายในงาน และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://comcentre.lpru.ac.th/ltfair6/ ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือติดต่อคุณนิศารัตน์ กันทะเครือ โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๒๐๘๕๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/571
  ลว.  24 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอส่งแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด (1ป4ส) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยข้อง เป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ และขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการจัดการระบบงานห้องสมุดโรงเรียนตามแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุดโรงเรียน ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อจะรวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ.ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/572
  ลว.  24 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
  รายละเอียด : ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ. ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/575
  ลว.  24 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
  รายละเอียด : หากโรงเรียนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาติดต่อ ศน.มยุรา วิไล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/577
  ลว.  25 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
  รายละเอียด : เชิญบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการการดำเนินงานโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ร่วมประชุมเตรียมการประชุมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/586
  ลว.  25 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตาม ควบคุมและกำกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการรายงานโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลทาง สพฐ.ก็อาจจะอนุมานได้ว่า โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งจะสรุปเป็นรายโรงเรียนต่อไป
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/590
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาครูและผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/592
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้งมารับนักเรียนที่ค่ายสภานักเรียน
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน
  ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนมารับนักเรียนที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการสภานักเรียนรวมใจพัฒนาประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย ในวันที 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น.
  ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/593
  ลว.  27 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดดี" ประจำปี 2554
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการส่งประวัติและผลงานเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2554


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/594
  ลว.  28 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ขอความร่วมมือเสนอชื่อครูสนอดีตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์เชิดชูยกย่อง "ครูสอนดี"
  รายละเอียด : สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ฯ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา ปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/597
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : โครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ที่ได้ดำเนินโครงงานเยาวชนไทยทำดีถายในหลวง ปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแม่ข่ายโรงเรียนคุณธรรม รายงานสรุปโครงงานคุณธรรมที่ดำเนินงานตามแบบสรุปที่แนบพร้อมภาพถ่าย ส่งกลับมายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/598
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งมาตรการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลครู อาจารย์ และบุคลากระทรวงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มตามหลักสูตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/599
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/600
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการรักษ์ภาษษไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/601
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การบันทึกข้อมุลสารสนเทศสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2554)
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/602
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ"ประกวดเกมส์สร้างสรรค์จิตนาการด้านไอที"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/603
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิค ช.พ.ธ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  รายละเอียด : รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบ ซึ่งเป็นไฟล์ zip ดาวน์โหลดแล้วแยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/604
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 3 เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ และให้นำส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/605
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT กิจกรรมที่ 3 เรื่องการใช้โปรแกรมตารางทำงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/606
  ลว.  01 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
  รายละเอียด : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ นอกสถานที่ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/607
  ลว.  01 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชมสัมพันธ์การประชุมนานาชาติเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยของเล่นและกิจกรรมภาคปฏิบัติ
  รายละเอียด : ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จะจัดการประชุมนานาชาติทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง Teaching Science and Mathematics using Toys and Hands-on Activities ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2554 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางวิทยาลัยจะขอพิจารณารับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสมัครก่อนเท่านั้น โดยกำหนดการปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมทนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/613
  ลว.  02 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: งานเลขานุการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวณัชชา สุริยะวงค์
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/615
  ลว.  02 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เรื่อง ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศไปยังสถานศึกษาเพื่อทราบและพิจารณาเลือกใช้หนังสือนอกเวลาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/617
  ลว.  03 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น ,
  เรื่อง : รหัส กรอกข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี
  รายละเอียด : user- 420246
  pass - 1B3A4C
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/623
  ลว.  06 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมที่ดี
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ แจ้งให้โรงเรียนได้ส่งโครงการและแบบนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย หรือรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี เพื่อทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จะได้คัดเลือกผลงานโรงเรียนที่ส่งมายังเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ ผลงานโดยส่งผลงานภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จะได้คัดเลือกผลงาน เพื่อร่วมงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบนำเสนอดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/624
  ลว.  06 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏฺบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศษสตร์ประถมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลในคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/627
  ลว.  07 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
  เรื่อง : เชิญวิทยากรประชุมดำเนินการกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/628
  ลว.  07 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมดำเนินการกิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/635
  ลว.  08 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : ครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  รายละเอียด : สงสัยติดต่อที่กลุ่มงานนิเทศฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/649
  ลว.  14 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2554 (Speech Contest 2011)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/651
  ลว.  14 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลสอบLAS ป.2,ป.5,ม.2
  รายละเอียด : ส่งผลการสอบLAS ป.2,ป.5,ม.2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/656
  ลว.  15 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
  รายละเอียด : ส่งแบบสำรวจถอดประสบการณ์โรงเรียนสู่การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้โรงเรียนได้จัดส่งแบบสำรวจดังกล่าวภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 หรือส่งแบบสำรวจทางระบบ E-Office ส่งมาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/667
  ลว.  16 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครการคัดสรรหนังสือ "ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม"
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/668
  ลว.  16 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอยงาม ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ด้วย สพป.มส.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปในทศวรรษที่สองในวันที่ 17 มิถุนายน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/670
  ลว.  16 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : รายชื่อวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปี 2554 คำสั่งจะส่งให้ภายหลังเนื่องจากมีการขัดข้องค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศน. นพเก้า ตุลานนท์ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/672
  ลว.  16 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/674
  ลว.  17 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2555
  รายละเอียด : สพฐแจ้งกำหนดการโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู
  ภาคละ 1 คน ส่งข้อมูลพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/680
  ลว.  17 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/681
  ลว.  17 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/682
  ลว.  17 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/684
  ลว.  19 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้อทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ
  รายละเอียด : แบบประเมินเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค"
  ส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 (เท่านั้น)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/695
  ลว.  21 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/706
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูในโครงการ“นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/709
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : การรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) โครงการเรียนดีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  รายละเอียด : ในเวปไซต์ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อ
  1. หัวข้อ “รายงานรับโอนเงินเรียนฟรีฯ 15 ปี 54/1” ซึ่งเป็น
  เรื่องที่โรงเรียน เข้าไปรายงานว่าได้รับโอนเงิน จำนวน 5 รายการ
  แต่ละรายการเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และได้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
  ของโรงเรียนเพื่อแสดงว่าได้รับเงินแล้ว รายงานไปยัง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เมื่อใด
  2. หัวข้อ “รายงานจ่ายค่าเครื่องแบบ – อุปกรณ์ ปี 54/1” ซึ่งเป็น
  เรื่องการวางแผนการจ่ายเงินและการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ
  และอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครอง ตลอดจนหลักฐาน
  การลงลายมือชื่อรับเงิน เป็นต้น
  3. หัวข้อ “รายงานการคัดเลือกหนังสือเรียน ปี 54/1” เป็นเรื่อง
  เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกหนังสือเรียน
  4. หัวข้อ “การจัดซื้อหนังสือเรียน 100 % ปี 54/1” เป็นเรื่อง
  การประกาศจัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อ การส่งมอบ
  การตรวจรับหนังสือ และกำหนดการจัดหนังสือเรียนให้นักเรียน
  5. หัวข้อ “การจัดซื้อหนังสือเรียน 30 % ปี 54/1” เป็นเรื่อง
  การประกาศจัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อ การส่งมอบ
  การตรวจรับหนังสือ และกำหนดการจัดหนังสือเรียนให้นักเรียน

  ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลรายงานข้อมูลด่วน เนื่องจากขณะนี้ สพฐ.ให้รายงานรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบโดยเฉพาะข้อที่ 4 และข้อที่ 5
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/712
  ลว.  24 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการครูปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/713
  ลว.  24 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้(LD)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/716
  ลว.  27 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระเศรษฐศาสตร์ชุดเงินทองของมีค่า
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติมนำส่งให้ในช่องหนังสือแล้วนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/717
  ลว.  27 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
  เรื่อง : แจ้งการใช้งบประมาณจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โครงการโรงเรียนแกนนำยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศษสตร์-คณิตศาสตร์
  รายละเอียด : รายละเอียดตามหนังสือราชการนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/721
  ลว.  28 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : มอบเอกสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/729
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อครูผู้สอนให้เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV)
  รายละเอียด : ให้นำส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/730
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
  เรื่อง : การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด (รอบแรก) ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : กำหนดการติดตามและตรวจสอบ กำหนดในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/733
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานักเรียนปฐมวัย : การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย
  รายละเอียด : รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม 80 โรงเรียนตามเอกสารแนบท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/737
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : เชิญประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานักเรียนปฐมวัย : การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/738
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อครูที่ผ่านการประมวลผลในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เข้ารับการอบรม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/739
  ลว.  29 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการชั้นที่ 3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2554 (ภาคเหนือ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/743
  ลว.  30 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : 
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
  อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04116/2800 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554
  ตามที่ สพป.มส.2 ขอให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 3 ปี ส่งภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 นั้น
  สพป.ขอแจ้งให้โรงเรียนส่งไฟล์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 3 ปี ใส่แผ่น
  CD มาด้วย
  กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/747
  ลว.  01 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎ : เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
  รายละเอียด : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.obec.go.th , www.tsi.thailand.org

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/748
  ลว.  01 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมกราฟิกและการสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/749
  ลว.  01 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมกราฟิกและการสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/750
  ลว.  04 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฎิบัติการการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 39 โรงเรียนที่ ศธ  04116/752
  ลว.  04 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ระหว่างวันที่ 25-29
  กรกฏาคม 2554 ณ วัดถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/753
  ลว.  04 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอง เขต 2 กำหนดพัฒนาอัตราจ้างครู ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
  ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/771
  ลว.  11 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : แจ้งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี (Best Practice)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/772
  ลว.  11 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตรICT) หลักสูตรที่ 5 เรื่อง การสร้างสือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรที่ 6 เรื่อง การพัฒนาสือ/นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Engineer
  รายละเอียด : ช่วยระเปิดไฟล์เอกสารก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/773
  ลว.  11 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งส่งแบบสรุปการคัดกรองและการวินิจฉัยนักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/774
  ลว.  11 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 5 เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/775
  ลว.  11 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ,
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 6 เรื่องการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/779
  ลว.  12 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : เอกสาร
  รายละเอียด : เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
  ด้วย ทางกลุ่มนโยบายและแผนได้รับหนังสือที่ทางโรงเรียนได้ส่งเข้ามาทาง E-Office แล้วค่ะ(ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ 04116.107/25ลว. 11 กรกฎาคม 2554เจ้าของเรื่อง: โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ )แต่เปิดดูไฟล์แรกเป็นเรื่องขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์กีฬา ส่วนไฟล์สองเรื่องการโครงการปลาดุกในบ่อพลาสติกเลยไม่แน่ว่าท่านส่งเอกสารไฟล์แรกผิดหรือเปล่าค่ะส่วนไฟล์2ไม่มีหนังสือนำส่ง เบอร์ที่ท่านให้มาก็ติดต่อไม่ได้ค่ะดังนั้นขอให้ท่านติดต่อกลับมาด่วนเพื่อสดวกในการพเนินการต่อไป
  พรเพ็ญ
  กล่มนโยบายแผน  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสาธิดา บรรจง
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/780
  ลว.  12 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/782
  ลว.  13 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/784
  ลว.  13 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ให้ดำเนินการตามรายละเอียดของหนังสือราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/785
  ลว.  13 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/786
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
  รายละเอียด : รายละเอียดของโครงการสามารถดูรายละเอียดที่ WWW.obec.go.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/787
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาหารอ่านการเขียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/794
  ลว.  19 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : แบบฟอร์ม โอเน็ต
  รายละเอียด : ฝากให้ครูอัมพร อินตาวงษ์ นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 102 โรงเรียนที่ ศธ  04116/796
  ลว.  19 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 103 โรงเรียนที่ ศธ  04116/797
  ลว.  19 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/802
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็กกำพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำส่งเป็นไฟล์ข้อมูล)
  รายละเอียด : ตามหนังสือราชการที่แนบ(อ้างถึง) จะใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนในสังกัดนำส่งข้อมูลให้เป็นแบบไฟล์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ( ให้เหมือนตามแบบฟอร์มที่แนบให้ทุกอย่างโดยมิให้ตัดหรือเพิ่มลดตาราง) เพื่อความสะดวกในการติดต่อส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ท่านนำส่งด้วย CD-ROM ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/803
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งรายละเอียดเรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เด็กกำพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำส่งเป็นไฟล์ข้อมูล)
  รายละเอียด : เพิ่มเติมรายละเอียดนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 42 โรงเรียนที่ ศธ  04116/804
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ ,
  เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/807
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมโครงการสัมนานำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนในฝัน : Labschool Symposium 2011

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/813
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : ลูกเสือเนตรนารี
  รายละเอียด : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอแจ้งให้ท่านนำส่งรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน โดยด่วนที่สุด
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/814
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
  เรื่อง : ลูกเสือเนตรนารี
  รายละเอียด : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอแจ้งให้ท่านมาชำระค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และนำส่งรายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมด โดยด่วนที่สุด
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 36 โรงเรียนที่ ศธ  04116/817
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านแม่แคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้งการประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2554
  รายละเอียด : แจ้งการประชุมโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม : การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ณ โรงแรมมิตรอารีย์ หอประชุมกลางน้ำ โดยมีผู้เข้าอบรม คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน ครู 1 ท่าน ในเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 120 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/819
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนสำรวจครูสอนไม่ตรงวุฒิ ช่วงชั้นที่ 3 กล่มสาระภาษาไทยและสังคม
  ส่งคืนเขต ภายในวันที่ 24 ก.ค. 54

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/824
  ลว.  22 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/825
  ลว.  22 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองระดับปฐมวัยจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของ สมศ.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 118 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/843
  ลว.  28 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
  ขอความกรุณาจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 โดยด่วน เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จะได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ต่อไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/845
  ลว.  28 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 6 เรื่องการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Engineer

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/856
  ลว.  01 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านดอยงาม ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมโครงการนำเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน(Lab School symposium)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/857
  ลว.  01 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 6 เรื่อง การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้วยโปรแกรม Pro/Engineer

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/858
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุเคระห์ข้อมูล
  รายละเอียด : ด้วย สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุเคราะห์ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานและอัตรา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ดังนั้น จึงขออนุเคราะห์ทุกโรงเรียนช่วยดำเนินการ
  รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/864
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 35 โรงเรียนที่ ศธ  04116/866
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 28 โรงเรียนที่ ศธ  04116/867
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนานักเรียนปฐมวัย:การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/868
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุรภาพการศึกาพัฒนานักเรียนปฐมวัย:การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/870
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา ,
  เรื่อง : เชิญหารือข้อราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิวิตา โพธิตา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/871
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านกอกหลวง ,
  เรื่อง : เชิญหารือข้อราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิวิตา โพธิตา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/872
  ลว.  03 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 121 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/891
  ลว.  08 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรายงานโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รายงานผลกระทบว่าได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างในเบื้องต้นส่งกลุ่มอำนวยการด่วนและหากจะของบประมาณซ่อมแซมให้ส่งเอกสารประกอบดังนี้
  1. สำเนาสมุดหมายเหตุรายวัน 2 ชุด
  2. คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม 2 ชุด
  3. บันทึกการอยู่เวรยาม 2 ชุด
  4. รูปภาพความเสียหาย (ภาพสี)
  5.ประมาณการซ่อมแซม 2 ชุด
  โดยส่งที่กลุ่มนโยบายและแผน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/892
  ลว.  08 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ,
  เรื่อง : โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/893
  ลว.  08 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการประกวด "กิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รายละเอียด : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยการเรียนรู้ โทร. 0-2941-2521-2 โทรสาร 0-2941-2529 www.lri.co.th

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 23 โรงเรียนที่ ศธ  04116/894
  ลว.  08 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้คุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
  รายละเอียด : เชิญครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้คุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนำหนังขออนุญาตไปราชการมาพร้อมกับการเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/900
  ลว.  09 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน"เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังหนังยาง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 17 โรงเรียนที่ ศธ  04116/901
  ลว.  09 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 46 โรงเรียนที่ ศธ  04116/902
  ลว.  09 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยโผ ,
  เรื่อง : อบรม ETV กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  รายละเอียด : อบรม ETV ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหารคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 (ครูอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย (ครูอำเภอแม่ลาน้อย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 46 โรงเรียนที่ ศธ  04116/905
  ลว.  10 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : การอบรม ETV กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  รายละเอียด : อบรม ETV ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 (อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย เข้าร่วมประชุม) ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย (อำเภอแม่ลาน้อยเข้าร่วมประชุม) ช่วยระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/907
  ลว.  10 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : โครงการคัดเลือกครูดีในดวงใจ
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ขอเชิญชาวน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 48 โรงเรียนที่ ศธ  04116/912
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
  เรื่อง : แก้ไขรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  รายละเอียด : แก้ไขรายชื่อครู อบรม ETV ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 (ครูอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย) , ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย(ครูอำเภอแม่ลาน้อย)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 26 โรงเรียนที่ ศธ  04116/913
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง ,
  เรื่อง : การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04116/917
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การประชุมสรุปการดำเนินการกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/918
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการดำเนินการกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
  รายละเอียด : ช่วยระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 127 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/919
  ลว.  11 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอให้โรงเรียนส่งแบบสอบถาม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 พร้อมแนบไฟล์แบบสอบถามใส่แผ่น CD มาด้วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 116 โรงเรียนที่ ศธ  04116/922
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/924
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการการออกนิทเศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/925
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านสบเมย ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
  รายละเอียด : แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/926
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/928
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จอ ,
  เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  รายละเอียด : พิมพ์ใส่แบบสอบถามนี้นะค่ะ แล้วส่งไฟล์นี้กลับมาให้กลุ่มแผนค่ะ
  กลุ่มนโยบายและแผน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/929
  ลว.  16 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/930
  ลว.  16 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำและพัฒนาสื่อนวัตกรรมท้องถิ่น (ทุกภูมิภาค)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/938
  ลว.  17 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารเพื่อเติมโครงการจัดทำและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมท้องถิ่น (ทุกภูมิภาค)
  รายละเอียด : ใบสมัครเพื่มเติมค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/939
  ลว.  17 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติมโครงการจัดทำและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมท้องถิ่น (ทุกภูมิภาค)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/943
  ลว.  17 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนบ้านเลโคะเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดเสวนา
  รายละเอียด : ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนบ้านเลโคะ เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการจัดเสวนาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับประชากรวัยเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และขอให้ ผอ.บำรุงศักดิ์ โทรกลับเบอร์โทรศัพท์ของ ผอ.ชมกฎ อินทัศน์ ที่เบอร์
  087-1843846


  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/944
  ลว.  17 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม โคงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมท้องถิ่น(ทุกภูมิภาค)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/946
  ลว.  17 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" Thailand Research Expo 2011

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/950
  ลว.  18 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 7 เรื่อง การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรเกรม Adobe Captvate

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/952
  ลว.  18 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(หนึ่งเดือนหนึ่งหลักสูตร ICT) หลักสูตรที่ 7 เรื่องการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/954
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : 
  เรื่อง : การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/956
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การกำหนดวิชาภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/958
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ English Bilingual Education (EBE)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/960
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/961
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  รายละเอียด : ส่งเอกสารเพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 20 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/962
  ลว.  22 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้งส่งขออนุมัติไปราชการ
  รายละเอียด : กรุณาส่งขออนุมัติการเดินทางไปราชการ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 โดยด่วน ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/963
  ลว.  22 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้"
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้" ส่วนที่ 1 บริษัท บรีส ได้จัดร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/964
  ลว.  22 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โคงการ บรีส ป.ปลาย้ปลี่ยนโลก"เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้"
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ โครงการ บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้" ส่วนที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/965
  ลว.  22 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ ๘๕ ล้านความดี สพฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/966
  ลว.  22 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
  รายละเอียด : ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจจากผู้ปกครอง/นักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามแบบฟอร์มการรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งคืนกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/967
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
  เรื่อง : การเยี่ยมบ้านนักเรียนามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 53 โรงเรียนที่ ศธ  04116/968
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถพื้นฐานการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/969
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 14/2555 (มูลนิธิดำรงไชยธรรม)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วย อยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04116/970
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกา 2554
  รายละเอียด : ร่วมประชุมเรื่องการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/971
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปาง ,
  เรื่อง : สอบถามการรับนักเรียนย้ายเข้าไปเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/972
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : การอนุญาตจำหน่ายนักเรียน
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/973
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ,
  เรื่อง : การสอบถามการรับนักเรียนย้ายมาเรียน
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/974
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : การสอบถามการรับนักเรียนย้ายมาเรียน
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/975
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ,
  เรื่อง : การสอบถามการรับนักเรียนย้ายมาเรียน
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/976
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
  เรื่อง : โครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 13/2554 (มูลนิธิดำรงไชยธรรม)
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/977
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 57 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/978
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณปี 2554 พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวมลิวัลย์ อุ่นจาย
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/979
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในพุทธชยันตีเฉลิมราช โครงการโพธิสัตว์น้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 36 โรงเรียนที่ ศธ  04116/980
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/981
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ครูกลุ่มระดับกลาง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/998
  ลว.  29 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
  เรื่อง : ส่งบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1001
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเทคโนโลยีมัลติพอยต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เรื่อง การสร้างสื่อการจัดการเรียนสนด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 134 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1002
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเทคโนโลยีมัลติพอยต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน หัวข้อเรื่อง การสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยต์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1005
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 52 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1008
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1010
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เผยแพร่ความรู้ในเรื่องบำเหน็จค้ำประกันของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1012
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : รายละเอียดตามหนังสือราชการนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1013
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ดครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
  รายละเอียด : เชิญครูที่มีรายชื่อเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการประชุมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกวันที่ ๑ กันยายน ๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนพเก้า ตุลานนท์
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1014
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : เชิญประชุม โครงการคัดเลือกครูดีในดวงใจ
  รายละเอียด : เรียนเชิญคณะกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประกอบด้วยประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์
  ประชุมพิจารณา ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 เวลา 09.oo น
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1016
  ลว.  01 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : แจ้จัดสรรงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1019
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สสวท.รับสมัครนักเรียนชั้นป.3 และ ป.6 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : สสวท.รับสมัครนักเรียนชั้นป.3 และ ป.6 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 โดยให้สมัครสอบด้วยระบบออนไลด์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครในเว็ปไซต์ สสวท. www3.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2554
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1020
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก ,
  เรื่อง : การแจ้งประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการศึกาเฉพาะบุคคล และการปรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1021
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ขั้นที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1022
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ขั้นที่ 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1023
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
  เรื่อง : การอบรมปฏิบัติการ"ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1025
  ลว.  06 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
  รายละเอียด : กำหนดการพัฒนาครูประจำการทีสอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก 17-18 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1027
  ลว.  06 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านบุญเลอ ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์นำส่งเป็นไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft excel (เท่านั้นนะคะ) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยด่วนนะคะ โดยให้นำส่งโดยไม่ต้องมีหนังสือราชการ ที่กลุมส่งเสริม เพื่อสรุปส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (นำส่งให้แล้วทางช่องหนังสือ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 38 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1034
  ลว.  09 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : แจ้งการออกนิเทศติดตามโรงเรียนขนาดเล็กวันที่ 12-16 กันยายน 2554
  รายละเอียด : แจ้งรายละเอียดการออกนิเทศติดตามโรงเรียนแต่ละโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 49 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1038
  ลว.  09 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
  รายละเอียด : ตัวชี้วัดสามารถแบบประเมินสามารถดาวน์โหลดได้จาก E-office ส่งแบบประเมินภายในวันที่ 23 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1041
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1042
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
  เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมวิธีสอนภาษาไทยสำหรับบุคลากรโรงเรียนแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1046
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : สามารถดาวโหลด เอกสาร เว็บไซต์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักรียน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซี่ยน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1047
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : สามารถดาวโหลดเอกสารที่เว็บไซต์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน หัวข้อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซี่ยน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1048
  ลว.  12 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"หลักสูตรวิจัยและพัฒนาต่ยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area of Excellence"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1051
  ลว.  13 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/ครูรักษาการ ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1052
  ลว.  13 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การส่งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกกษา 2554
  รายละเอียด : ส่งกลับสำนักงานเขต ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เท่านั้น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1054
  ลว.  13 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางนพเก้า ตุลานนท์
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1055
  ลว.  13 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : หลักเกณฑ์การแข่งขัน,ใบสมัครบรีสป.ปลายร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซี่ยน"
  รายละเอียด : สามารถดูเอกาสารเพิ่มเมที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซี่ยน"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1061
  ลว.  14 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การส่งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  รายละเอียด : แก้ไขไฟล์ที่เปิดไม่ได้(อันเดิมเป็นoffice2010)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1068
  ลว.  14 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา และโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนที่สนใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1070
  ลว.  15 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
  รายละเอียด : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ในสังกัด ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โครงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 132 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1071
  ลว.  15 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
  รายละเอียด : แจ้งกำหนดการพัฒนาครูผู้ช่วยและรายชื่อครูผู้ช่วย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1072
  ลว.  15 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1073
  ลว.  15 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมครูวิชาการโรงเรีนเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1074
  ลว.  15 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ปี 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1078
  ลว.  16 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1081
  ลว.  19 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
  เรื่อง : เชิญประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การแข่งขันได้ที่ www.mhs2.go.th/sono ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1082
  ลว.  19 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554
  รายละเอียด : เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mhs2.go.th/sono ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1083
  ลว.  19 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ mhs2.go.th/sono ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 39 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1086
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : แบบสรุปการประเมินหอพักนอนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : กลุ่มนโยบายและแผนได้ส่งตัวชี้วัดให้กับโรงเรียนขอให้โรงเรียนได้ส่งแบบสรุปการประเมินหอพักนอนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยส่งมาในวันที่ 21 กันยายน 2554 โดยด่วน เนื่องจากจะต้องนำแบบประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงาน คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านหอพักนักเรียน ตามเครื่องมือที่ใช้วัด โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับรางวัลดีเด่นมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล แล้วนำเสนอผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (งานศิลปหัตถกรรม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 107 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1087
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คำสั่งที่ 504 / 2554 (หน้าที่ 2 ที่ไม่ได้)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 105 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1088
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1094
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1095
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดวาดภาพในงานเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในวาระครบรอบปีเกิด 108 ปี
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์หนังสือราชการที่แนบให้นะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 121 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1096
  ลว.  20 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้นำวิชาการสำหรับหัวหน้ากล่มสาระ
  รายละเอียด : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้ากล่มสาระ" ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อยืมเงินได้ที่ กลุ่มบริหารสินทรัพย์ ฯ และสามารถเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1099
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : รายละเอียดตามกำหนดการนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1100
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : มอบเอกสาร แนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
  รายละเอียด : สิ่งที่ส่งมาด้วยอยู่ในช่องหนังสือนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1103
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1105
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1106
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1108
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
  รายละเอียด : เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบครับ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1110
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาประเมินผลการติดตามผลการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปี 2554
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาประเมินผลและติดตามฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 111 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1112
  ลว.  23 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าข้าราชการครู
  รายละเอียด : เชิญประธานศูนย์เครือข่าย ฯลฯ ทุกศูนย์ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 117 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1113
  ลว.  23 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : แจ้งรายชื่อพร้อมกำหนดการอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1117
  ลว.  23 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1118
  ลว.  23 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 24 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1127
  ลว.  26 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1130
  ลว.  27 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านดอยงาม ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
  รายละเอียด : ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการออกนิเทศโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1131
  ลว.  27 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
  รายละเอียด : เรียนเชิญคณะทำงานโครงการพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร ร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ในวันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1139
  ลว.  27 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1142
  ลว.  28 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หาด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญปรึกษาหารือข้อราชการ
  รายละเอียด : ด่วนที่สุด
  แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้
  1.บ้านแม่ฮุ
  2.บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ
  3.บ้านห้วยหลวง
  4.บ้านแม่เงา
  5.บ้านแม่ละ
  6.บ้านห้วยม่วง สาขาบ้านแม่เลาะ
  7.บ้านเด่น
  8.บ้านห้วยกู่ป๊ะ
  9.บ้านแม่หาด
  10.บ้านแม่สะปึ๋งใต้
  ให้มาพบรองสมบูรณ์ สันชุมพู รอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
  มีข้อราชการด่วนขอพบผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ 29 กันยายน 2554
  เวลา 09.00 น. ณ ห้องนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1144
  ลว.  28 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา
  รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1144
  ลว.  29 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ,
  เรื่อง : แจ้งการขอรับบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาจากมูลนิธิสามสาระ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 104 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1146
  ลว.  29 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยด้วยวรรณกรรมชั้นเยี่ยม"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1151
  ลว.  30 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คำสั่งที่ 504 / 2554 (หน้าที่ 2 ที่ไม่ได้)
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ มีการแก้ไขรายชื่อของฝ่ายสถานที่ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1154
  ลว.  30 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ 504/2554
  รายละเอียด : แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 21 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1156
  ลว.  01 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ สิ่งที่ส่งมาด้วยมี คำสั่งคณะกรรมการเปิดบ้านคุณธรรมฯ และกำหนดการค่ะ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1157
  ลว.  02 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กำหนดการแข่งขันและแผนผังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : เมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะ เพราะเป็นไฟล์ zip

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1162
  ลว.  04 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติมค่ำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1163
  ลว.  04 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งและกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ( ฉบับสมบูรณ์)
  รายละเอียด : ให้ยึดคำสั่งคณะกรรมการและตารางการแข่งขันฉบับนี้แทนฉบับเดิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะคะเนื่องจากเป็นแบบ zip

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1186
  ลว.  10 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กสนประกวดเรียนความงานวันคนพิการ ประจำปี 2554 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะคะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1187
  ลว.  10 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 105 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1192
  ลว.  14 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เผยแพร่คู่มือการขอเหรียญกาชาด
  รายละเอียด : เผยแพร่คู่มือการขอเหรียญกาชาด ตามเอกสารที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 103 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1193
  ลว.  14 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1199
  ลว.  19 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
  เรื่อง : แจ้งให้มารับ VCD ให้ความรู้และความบันเทิงเพื่อพัฒนาการศึกษาจากมูลนิธิสามสาระ
  รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนมารับ VCD ให้ความรู้และความบันเทิงดังกล่าว ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1203
  ลว.  19 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
  รายละเอียด : ขอเลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ตามเอกสารดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอัจฉราพร เกษทอง
   -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1218
  ลว.  25 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2(เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : แก้ไข ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รายการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น ม.1 - 3 ที่ 1 ด.ช.รีชชานนท์ คงแดง โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง แก้ไข เป็น เหรียญเงิน คะแนน 78.30 คะแนน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1220
  ลว.  25 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกครูเข้าอบรมหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง "การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน"
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ด้วยนะค่ะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในไฟล์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 18 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1222
  ลว.  28 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำเพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ร่วมประชุมทำแผน ในวันที่ 31ื ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1223
  ลว.  28 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขออนุเคระห์กรอกแบบสอบถาม
  รายละเอียด : ขออนุเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และพนักงานราชการ ทุกคน กรอกแบบสอบถาม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1230
  ลว.  31 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1235
  ลว.  31 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศผล(เพิ่มเติม)การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 120 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1237
  ลว.  31 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สถานที่การแข่งขัน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ตรั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2554 ณ.จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1241
  ลว.  02 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ ,
  เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุมเตรียมการจัดค่ายโครงการสานสายใยครอบครัว
  รายละเอียด : แจ้งเลื่อนการประชุมจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1253
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอแจ้งการรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรงานการศึกษาปฐมวัยและงานการศึกษาพิเศษระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
  รายละเอียด : ติดต่อรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรได้ที่ กลุ่มงานนิเทศฯ ศน.ประชัน แสนใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1255
  ลว.  07 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวเพ็ญนภา วิทยารักษ์
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1260
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย "เทคนิคการอบรมครูปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นเลิศ"
  รายละเอียด : ส่งแบบตอบรับเข้ารับฟังการบรรยาย ได้ที่กลุ่มงานนิเทศฯ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1261
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรงานการศึกษาพิเศษระดับสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
  รายละเอียด : ติดต่อรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรที่กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ที่ศน.ประชัน แสนใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 39 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1271
  ลว.  10 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุมวางแผนเพื่อนำกิจกรรมการจัดนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1275
  ลว.  14 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ส่งห้องนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1279
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เลื่อนสอบอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียด : เลื่อนสอบอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1283
  ลว.  21 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ,
  เรื่อง : ส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้างทุกชนิดในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 110 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1285
  ลว.  21 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิจิตร
  รายละเอียด : ขอความกรุณาโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมที่จังหวัดพิจิตร ที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดการแข่งขัน กรุณาส่ง จำนวนรายการแข่งขัน และจำนวนครู จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้งานนิเทศด่วนด้วยค่ะ หรือฝากข้อความแจ้งทางe-office ก็ได้ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 110 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1286
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด :  แจ้งให้ท่านผู้รับผิดชอบดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้โดยศึกษาข้อมูลจากแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 พร้อมนำส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1287
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด : ครูผู้สอนที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ติดต่อโดยตรงที่บริษัท ตามรายละเอียดที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1290
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือฯในระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (ค่ายหนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1292
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมสัญจรตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุธ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรตามหลกสูตรค่ายธรรมาวุธโดยสถานศึกษาที่สนใจเข้าไปดาวน์ดหลดไฟล์เอกสารหลักสูตรและรายละเอียดการจัดค่ายธรรมาวุธได้ที่เว็บไซต์ www.dhammawutcamp.org

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1293
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์นย้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : ตามไฟล์แนบนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1294
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1295
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการแข่งขัน(แก้ไข)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1297
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการแข่งขัน(แก้ไข)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1299
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ผลการแข่งขัน(แก้ไข)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1300
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : การมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด : แจ้งอาจารย์อิดศักดิ์ ปู่หล้า เข้ารับรางวัลมอลโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมขุมลุมประพาส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1301
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
  เรื่อง : การมอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2554
  รายละเอียด : แจ้งอาจารย์สุรพล จริยา เข้ารับรางวัลฯรับโล่เกียรติคุณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมขุมลุมประพาส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายชุดกากี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1302
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เพิ่มเติมกรอบการร่าง โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : เพิ่มเติมเอกสารโครงการพี่นำน้องนักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1303
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านนาดอย ,
  เรื่อง : ส่งรายการแข่งขันรายชื่อครูและนักเรียน
  รายละเอียด : โรงเรียนได้ส่งหนังสือแจ้งรายการและรายชื่อร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 มานั้น ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้กรุณาส่งเป็นไฟล์ pdf ได้ไหมคะ หรือจะพิมพ์แจ้งรายการแข่งขัน จำนวนและชื่อนักเรียน,คุณครูใน e-office ก็ได้นะคะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1306
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนและบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
  รายละเอียด : รายระเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1307
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1308
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : เชิญประชุมการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : แจ้งเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1309
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ,
  เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  รายละเอียด : แจ้งเข้าร่วมประชุมในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1310
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1311
  ลว.  23 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 141 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1313
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : แจ้งนำส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1317
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านเด่น , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนกฤษณพรรณ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง ,
  เรื่อง : ส่งรายงานการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
  รายละเอียด : ตามที่กลุ่มงานนิเทศฯได้มอบแผ่น CD ไฟล์ข้อมูลแบบรายงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้โรงเรียนรายงานข้อมูลในแบบรายงานแจ้งกลุ่มนิเทศฯ นั้น กรุณาส่งข้อมูลแบบรายงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันสุดท้าย เพราะต้องรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดส่ง สพฐ ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1319
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมที่จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1321
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนทุน
  รายละเอียด : เมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้วให้แยกไฟล์เอกสารด้วยนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1322
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ระหัสโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 50 โรงเรียน
  รายละเอียด : หากโรงเรียนไหนไม่สามารถลงได้ ติดต่อ ศน.สมคิด กลุมงานนิเทศฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 7 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1327
  ลว.  29 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ - ส่งนักเรียน
  รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าวงมายัง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยด่วน หรือส่งมาทางระบบ E-Office
  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เพื่อทางสำนักงานเขตจะได้จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1328
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่ออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
  รายละเอียด : รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1329
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่ออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
  รายละเอียด : ดังเอกสารที่แนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1333
  ลว.  02 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555
  รายละเอียด : กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานวันสถาปนาฯ วันที่ 1 เมษายน 2555 ในการนี้ จะมีพิธีมอบ เกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ที่บริจาคทรัพย์ให้ วงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป สนใจติดต่อ ขอรับแบบเสนอได้ที่กล่มงานพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2554
  เจ้าหน้าที่.
   อำภา สุวรรณลพ
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1338
  ลว.  02 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนที่จังหวัดพิจิตร
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ถึงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการหรือผู้แทนร่วมประชุมวางแผน เพื่อแจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำกิจกรรมการจัดนิทรรศการและการแข่งขัน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา13.30 น. (หนังสือจะส่งตามไปนะตะ)
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1342
  ลว.  02 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคระกรรมการร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554
  รายละเอียด : ระเบิดไฟร์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 21 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1343
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : ส่งใบเสร็จรับเงิน
  รายละเอียด : รายละเอียด ดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1344
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ปาง ,
  เรื่อง : ขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษานำร่องชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1345
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
  เรื่อง : ขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษานำร่องชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1346
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : ขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษานำร่องชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1347
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษานำร่องชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : เชิญเข้าร่วมประชุมในวัน ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1348
  ลว.  06 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา ,
  เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1349
  ลว.  07 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เร่งรัดติดตามเงินขาดบัญชี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ศศิรา สาริกานนท์
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1351
  ลว.  07 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการ 84 ล้านความดี สพฐ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1356
  ลว.  08 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : แจ้งนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1361
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ,
  เรื่อง : ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1362
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1363
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1364
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1368
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานปฏิบัติการบริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด
  รายละเอียด : สนใจขอดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1369
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
  เรื่อง : แจ้งนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1370
  ลว.  09 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด ,
  เรื่อง : แจ้งนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1378
  ลว.  14 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประกาศการยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1382
  ลว.  15 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ,
  เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.- ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา "
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1384
  ลว.  15 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์2554" รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  รายละเอียด : ดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 137 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1392
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
  รายละเอียด : รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 141 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1393
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอาสาเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1394
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของท่านทราบโยทั่วกัน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1395
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : ด้วยสพฐ. ได้มีการสำรวจและให้โรงเรียเตรียมการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจผ่านเว็ปไซต์ นั้น ในการนี้ทางสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กำลังติดต่อประสานงานกับสพฐ. อยู่ค่ะแล้วจะมีการแจ้งผ่านระบบ e-office ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1396
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เลื่อนวันรวมพลังเด็กดี v- star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6
  รายละเอียด : เลื่อนกำหนดการจัดงานวันรวมพลังเด็กดี v - star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 6 จากวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1397
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : แจ้งรหัส กรอกแบบสำรวจหนังสือ
  รายละเอียด : ขอแจ้ง username & password ให้โรงเรียนได้ดำเนินการโดยด่วน เพราะตอน นี้ ระบบยังเปิดอยู่ ทางสพป.มส.2 ได้ประสานขยายเวลาให้แล้ว ติดขัดประการใด ให้ติดต่อ สพฐ สพป.เพื่อจะแก้ปัญหาให้
  (http://academic.obec.go.th/textbooksurvey)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายจันทร์ วังกัลยา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1398
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
  เรื่อง : แจ้งรหัส กรอกแบบสำรวจหนังสือ
  รายละเอียด : ขอแจ้ง username & password ให้โรงเรียนได้ดำเนินการโดยด่วน เพราะตอน นี้ ระบบยังเปิดอยู่ ทางสพป.มส.2 ได้ประสานขยายเวลาให้แล้ว ติดขัดประการใด ให้ติดต่อ สพฐ สพป.เพื่อจะแก้ปัญหาให้
  (http://academic.obec.go.th/textbooksurvey)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายจันทร์ วังกัลยา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1399
  ลว.  19 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ,
  เรื่อง : แจ้งรหัส กรอกแบบสำรวจหนังสือ
  รายละเอียด : ขอแจ้ง username & password ให้โรงเรียนได้ดำเนินการโดยด่วน เพราะตอน นี้ ระบบยังเปิดอยู่ ทางสพป.มส.2 ได้ประสานขยายเวลาให้แล้ว ติดขัดประการใด ให้ติดต่อ สพฐ สพป.เพื่อจะแก้ปัญหาให้
  (http://academic.obec.go.th/textbooksurvey)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายจันทร์ วังกัลยา
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1568
  ลว.  20 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา ,
  เรื่อง : เชิญประชุมครูพี่เลี้ยง ตามโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันโครงการพระเทพฯ)
  รายละเอียด : เชิญครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 29 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1569
  ลว.  20 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านแม่แคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
  เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย
  รายละเอียด : ให้ครูเข้ามารับค่าตอบได้ที่ศน.ประชัน แสนใจ ที่ห้องนิเทศฯ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1571
  ลว.  20 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง ,
  เรื่อง : รหัสโรงเรียนกรอกการสั่งซื้อหังสือ
  รายละเอียด : user name : S420208
  password : rybTdWqD

  ถ้ายังเข้าไม่ได้สามารถเข้ามาติดต่อขอดูได้ที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1572
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1573
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : การสรุปผลและจัดทำแผนงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้นักเรียน ปีงบประมาณ 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1574
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ"นักวิทยาศาสตร์น้อย " ประเทศไทย
  รายละเอียด : ให้มารับกล่องนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ.ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.ประชัน แสนใจ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1575
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
  รายละเอียด : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1576
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ณ สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1577
  ลว.  21 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
  เรื่อง : การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน"สพฐ.เกมส์ 2554"รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เวลา 09.30 น.

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1581
  ลว.  22 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
  เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการภาวะโภชนาการเด็ก
  รายละเอียด : แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 106 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1584
  ลว.  26 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 108 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1585
  ลว.  26 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 105 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/1586
  ลว.  26 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การแข่งขันวอลเลย์บอลเฉลิมพระเกียรติ"ร่วมปรองดอง ด้วยสองมือบน"
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การแข้งขันวอลเล่ย์บอลเฉลิมพระเกียรติ "ร่วมปรองดอง ด้วยสองมือบน" สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1587
  ลว.  26 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธมลวรรณ แต่งเมือง
   -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1589
  ลว.  27 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแพะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : การแจ้งให้โรงเรียนมารับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554 ณ จังหวัดพิจิตร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1591
  ลว.  27 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธและกรอกข้อมูล
  รายละเอียด : กรอกภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   ว่าที่ร.ต.อรรถพล สวาสดิ์ญาติ
   -> 84 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1592
  ลว.  28 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2555
  รายละเอียด : ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตลอดไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1593
  ลว.  28 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นโยบายและแผน
  ถึง : งานสารบัญกลาง , บริหารงานบุคคล , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , นิเทศติดตามและประเมินผลฯ , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
  เรื่อง : ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ 2555
  รายละเอียด : ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   เพชรรัตน์ ทะนัน
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1594
  ลว.  28 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านละอูบ ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ ฯรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1597
  ลว.  28 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ,
  เรื่อง : การรับวุฒิบัตรอบรมครูทางไกล ปีที่ 3
  รายละเอียด : ติดต่อรับวุฒิบัตรได้ที่ศน.ไพศาล / ว่าที่อรรถพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  โรงเรียนบ้านแม่ต๊อบ นายวิรัตน์ คำเรือง ให้มารับวุฒิบัตรด้วยค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 68 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1599
  ลว.  29 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส.ค.ส. ส่งความสุขปีใหม่ (2555) ..จากใจกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา..

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวนิชาภา จันทร์ทารี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/1602
  ลว.  29 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : บริหารงานบุคคล , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , อำนวยการ , งานเลขานุการ , งานการเงินและสินทรัพย์ ,
  เรื่อง : อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 54 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1603
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1605
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ฝากบอกโรงเรียนต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี๊ย ให้กรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420283 , passwoed : nqdKZY6k อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน กรุณาแจ้งโรงเรียนสาขาของท่านด้วย มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1606
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณาแจ้งโรงเรียนสาขาของท่านยืนยันการสั่งซื้อหนังสือด้วยค่ะ ด่วน ขอบคุณค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1607
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกข้อมูลความต้องการซื้อหนังสือด้วยค่ะ user name : S420293 , passwoed : LPgfJRMD อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1608
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลามา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420309 , passwoed : PBwnC3LZ อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1609
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ฝากบอกโรงเรียนสาขาให้กรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420360 , passwoed : qNpxyX8M อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน กรุณาแจ้งโรงเรียนสาขาของท่านด้วย มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1610
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420264 , passwoed : RmKWBy7P อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1611
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ละ ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณษกรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420254 , passwoed : nHMV9zck อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1612
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420206 , passwoed : zQHtkdhf อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1614
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420199 , passwoed : CMYT3VGF อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1615
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420198 , passwoed : NhL9QBHY อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1616
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : กรุณากรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420183 , passwoed : VzXLyBR8 อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1617
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ฝากบอกโรงเรียนสาขาให้กรอกแบบสำรวจด่วน user name : S420174 , passwoed : 4WDVhwgX อักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะค่ะกรอกด่วน กรุณาแจ้งโรงเรียนสาขาของท่านด้วย มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือปี พ.ศ. 2555 นะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 40 โรงเรียนที่ ศธ  04116/1619
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 39 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1620
  ลว.  30 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนใดที่ไม่มีนักเรียนตามที่กำหนด ให้เติมเลข 0 แล้วกดยืนยันด้วยนะค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  25  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
  ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1935 E-mail Address :  msn2@obec.go.th